Thursday, 16 May 2013

ESTETIK DALAM KARYA AGUNG1.0 PENGENALAN

Istilah estetika berasal dari bahasa Latin “aestheticus” atau bahasa Yunani “aestheticos” yang bersumber dari kata “aithe” yang berarti merasa. “Estetika dapat didefinisikan sebagai susunan bahagian dari sesuatu yang mengandung pola. Pola mana mempersatukan bagian-bagian tersebut yang mengandung keselarasan dari unsur-unsurnya, sehingga menimbulkan keindahan.” (Effendy, 1993)

Terdapat beragam ajaran klasik mengenai estetika yang perlu dimuatkan sebagai landasan penelitian ini, namun sebisa mungkin tidak terlalu menyimpang jauh dari tujuan komunikasi dan metod analisis, sebagai berikut.

Pandangan Plato tentang keindahan dapat dibagi menjadi dua. Yang satu tentang dunia idea, sedangkan yang lain nampaknya lebih membatasi diri pada dunia yang nyata. Pandangan kedua menyatakan bahawa yang indah dan sumber segala keindahan adalah yang paling sesderhana, yang dimaksud “sederhana” adalah bentuk dan ukuran yang tidak diberi batasan lebih lanjut berdasarkan sesuatu yang “lebih sederhana” lagi. Oleh sebab itu, keindahan seperti ini bersifat terpilah-pilah. Keindahan seperti ini hanya dapat ditunjukkan, misalnya warna merah. Kendatipun, yang majmuk juga dapat dialami sebagai sesuatu yang indah, jika tersusun secara harmonis berdasarkan sesuatu yang betul-betul sederhana.

Pandangan lainnya yang mendekati pandangan kedua dari Plato tersebut adalah dari Aristoteles yang menyebutkan bahwa keindahan menyangkut keseimbangan dan keteraturan ukuran, yakni ukuran sesuatu bahan. Pandangan ini, menurut Aristoteles, berlaku untuk benda-benda alam ataupun untuk karya seni buatan manusia. Karya seni yang dibicarakan Aristoteles terutama karya sastra dan drama. Ia membicarakan karya drama terutama dalam bentuk tragedi seperti dipentaskan diiringi dengan musik dan tarian, titik pangkal pandangan Aristoteles ialah bahawa karya seni harus dinilai sebagai suatu tiruan dunia alamiah dan dunia manusia.

 Pengertian berikutnya yang lebih membukakan jalan bagi perkembangan moden, adalah beberapa rumusan keindahan yang datang dari Thomas Aquinas. Menurut beliau, “keindahan berkaitan dengan pengetahuan; kita menyebut sesuatau indah jika sesuati itu menyenangkan mata sang pengamat, dan mencoloknya peranan subjek.”

2.0 ESTETIK DALAM KARYA AGUNG

2.1 Estetik Dalam Gaya Bahasa


              Dalam teks hikayat, unsur-unsur keindahan bahasa diaplikasikan untuk menyalurkan pemikiran dan pandangan terhadap sesuatu tema dan persoalan.. Unsur bahasa dalam sesebuah teks hikayat tidak secara langsung menjadi cerminan jati diri penulis kerana khalayak dapat mengenali diri pengarang melalui penggunaan gaya bahasa dalam teks yang dihayati. Antara beberapa contoh unsur bahasa yang sering didapati dalam teks hikayat ialah metafora, personifikasi, simile, hiperbola, simbolik, repitisi dan sebagainya. Unsur bahasa ini digunakan dalam teks hikayat bagi menimbulkan keindahan luaran dan kepelbagaian maksud cerita. Seni keindahan bahasa atau estetik dalam sastera hikayat dapat diperhatikan melalui gambaran perlukisan taman-taman, kejelitaan puteri, keindahan pakaian dan sebagainya oleh pengarang teks hikayat. Dalam Hikayat Inderaputera umpamanya, pengarang telah menggunakan dan memanipulasikan unsur bahasa bagi membentuk cerita. Di antara gaya bahasa tersebut ialah unsur personifikasi yang digambarkan dalam satu babak sewaktu Indraputra sedang menikmati keindahan Bukit Permata. Gambaran tersebut dinyatakan oleh pengarang seperti berikut:

Seketika lagi bukit permata itu pun berdengung-dengunglah seperti bunyi buluh perindu, terlalulah indah bunyinya itu. Maka Indraputra pun duduk seketika, maka ia pun segeralah berjalan daripada itu. Sebermula jikalau lain daripada Indraputra nescaya tinggallah ia di sana dengan sebab bunyinya itu, demikianlah adanya.
                                                                                                                     (Hikayat Indraputra)


Personifikasi dalam ayat di atas ialah pada "bukit permata itu pun berdengung-dengunglah seperti buluh perindu". unsur perorangan telah diberikan kepada bukit permata bagi memberi gambaran keindahan pada bukit tersebut. Dalam Hikayat Indraputra juga, pengarang telah memperlihatkan rasa kagumnya terhadap kejelitaan Puteri Candera Lela Nur Lela yang tiada tolok bandingnya seperti berikut:

Maka tuan puteri pun tersenyumlah seraya memandang ke bawah mahligai itu. Maka anak raja itu pun memandang ke atas. Maka sama terpandang muka tuan puteri Candera Lela Nur Lela dengan anak raja itu. Maka anak raja itu pun seperti lenyaplah rasanya ia dalam laut berahi itu, sebab terlalu elok rupanya tuan puteri itu. Kalakian maka anak raja itu pun tergelincirlah kakinya itu daripada yang keemasan itu, lalu jatuh ke atas tangganya pedang itu. Maka jadilah penggal dua tubuhnya itu lalu mati.
                                                                                                                 (Hikayat Indraputra)

Dapat diperhatikan pada petikan di atas keindahan dalaman dan luaran yang hendak disampaikan oleh pengarang. keindahan luaran yang meliputi estetik bahasa digambarkan melalui penggunaan unsur-unsur dan gaya bahasa dan penyampaian bahasa. dalam petikan Hikayat Indraputra di atas, terdapat penggunaan gaya bahasa metafora, iaitu pada perkataan "laut berahi". Selain itu terdapat juga penggunaan gaya bahasa repetisi, iaitu pengulangan perkataan "maka" dalam Hikayat Indraputra tersebut. Repetisi yang digunakan oelh pengarang V.I Braginsky menjelaskan bahawa frasa-frasa yang akan diawali dengan kata penghujung "maka" dalam Hikayat Melayu, disifatkan seakan-akan mencontohi model umum sastera naratif Arab Parsi yang bersifat prosa. Unsur keindahan dalaman pula meliputi estetik perutusan tergambar pada pemikiran pengarang yang sejajar dengan kebenaran, iaitu antara ajaran Islam dengan realiti.


Dalam Sejarah Melayu, penggunaan simile yang digunakan oleh Tun Seri Lanang memberikan nilai estetik yang tersendiri kepada Sejarah Melayu. Dalam ayat dibawah, penggunaan simile yang digunakan oleh pengarang menimbulkan keindahan dengan membandingkan dengan benda lain yang mempunyai perumapaan yang lebih menarik yang membawa maksud yang sama. Perkataan ’seperti’ yang digunakan menunjukkan penggunaan gaya bahasa simile dalam karya agung Sejarah Melayu dan menimbulkan nilai keindahan pada karya tersebut.

'Seperti ular berbelit-belit lakunya'
                                                                                                                    (Sejarah Melayu. hlm 175)

'Baginda pun melambung-lambung dirinya seperti ayam disembelih'                                                                                                                                                                    (Sejarah Melayu, hlm 176)

Selain itu, penggunaan gaya bahasa hiperbola dalam sesebuah karya agung mampu menjadikan karya tersebut indah. Hiperbola merupakan sesuatu perlabangan yang berlebihan. Dalam Hikayat Merong Mahawangsa, pengguanaan hiperbola dimasukkan bagi memperhebatkan lagi penceritaan tentang mitos dan kehebatan peperangan antara garuda dan anak raja Rom itu sendiri. Hiperbola diperlihatkan ’ maka geruda pun datanglah seperti ribut taufan yang besar..’ bagi menunjukkan kehebatan serangan daripada burung garuda tersebut. Dengan itu, penceritaan lebih indah dengan menggunakan unsur hiperbola tersebut dengan menjadikan penceritaan lebih hebat.


Hatta, tiada berapa lamanya berlayar, adalah kira-kira sehari semalam lagi hendak ke Pulau Langkapuri itu, maka terlihatlah kepada burung geroda angkatan pelayaran anak raja itu, lalu dinantikan hari malam. Setelah itu bahtera Raja Merong Mahawangsa singgah kepada suatu pulau mengambil air kayu. Maka geroda pun datanglah seperti ribut taufan yang teramat besar, menyambar dan memukul dengan sayapnya dan menendang kakinya kepada bahtera anak raja Rom itu hingga habislah karam tenggelam segala kapal dan keci itu, orang pun banyaklah mati daripada yang hidup, bertaburan sepanjang laut itu...
                                                                                                          (Hikyat Merong Mahawangsa)


2.2 Estetik Dalam Nilai Keislaman 

Estetika Islam juga turut ditonjolkan dalam kebanyakkan karya agung Melayu. Unsur keindahan ini dapat dilihat pada setiap permulaan sesebuah karya agung. Contohnya dalam karya agung Bustan al-Katibin karya Raja Ali Haji. Pada permulaan kitab tersebut dimulai dengan memuji kebesaran Allah dan Nabi Muhammad.

Al-hamdulillahi ladzhi akhraja bi’ibadi mina ‘l-jahili wa’ z-zalami, wa’ s-solatu wa ‘salamu ‘ala Sayyidina Muhammadan fasha ‘l-lughata wa ‘l-kalama, wa ‘ala alihi wa asha bihi hum ahli ‘l-fadli wa ‘l-akram. Ertinya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengeluarkan akan hamba-Nya (daripada) bodoh dan gelap; dan rahmat serta salam-Nya atas penghulu kami Nabi Muhammad yang terlebih fasih daripada segala bahasa dan terlebih fasih daripada segala perkataan; dan atas keluarganya dan segala sahabatnya iaitu segala mereka itu yang ahli kelebihan dan kemuliaan.
                                                                                              (Bustan al-Katibin)

“Al – bikru fil – qawmi ahra la – hum syarban”
                                                                                      (Sejarah Melayu, hlm 196)

“Al bahabbatu bainun manfiyyun , wa’i- ‘syqu fiqrun manfiyyun”.
                                                                                      (Sejarah Melayu, hlm 194)

Petikan di atas memperlihatkan keindahan pada penggunaan bahasa Arab bagi menunjukkan estetika keislaman. Karya agung banyak dipengaruhi dengan Islam kerana pengarang pada masa tersebut menerima pengaruh daripada bahasa asing seperti bahasa Arab. Dari segi struktur luaran petikan di atas, gaya bahasa yang digunakan dalam petikan tersebut menggunakan bahasa Arab. Kata-kata pujian diperindahkan dengan unsur-unsur alam ciptaan tuhan. Dari segi struktur dalaman pula dapat dilihat daripada aspek maknanya, iaitu puji-pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dalam Sejarah Melayu, Tun Seri Lanang memasukkan banyak kata-kata dan bidalan Arab di dalam teksnya yang menunjukkan unsur keisalaman. Ungkapan Arab yang digunakan menambahkan nilai estetik dalam karya tersebut.

2.3 Estetik Dalam Wit Dan Humor

Selain daripada itu, dalam karya agung turut dimasukkan unsur- unsur wit dan humor yang menjadikan sesebuah karya agung tersebut hebat dan mempunyai nilai estetika yang tesendiri. Wit dan humor yang dimasukkan dalam penceritaan karya agung memberi nilai estetika kepada karya agung yang dikarang. Dalam Sejarah Melayu misalnya, Tun Seri Lanag memasukkan teknik wit dan humor sekaligus mencantikkan keindahan dalam karya tersebut.

‘ Tun Pepatih Putih menghadap Negara China. Ia makan kangkung pada masa mengangkat kangkung itu keatas ia dapat melihat raja China dengan nyatanya’.
(Sejarah Melayu, hlm 95)

Wit adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal, budi, fikiran atau kecerdasan otak dalam melakukan sesuatu perkara. Teknik penceritaan yang disampaikan oleh Tun Seri Lanang mampu memberi nilai estetik dari segi pemikiran dan kecerdasan otak yang mempunyai akal dalam membuat sesuatu perkara supaya tidak diketahui umum. Pengarang tidak menceritakan secara teru dan menggunakan unsure wit yang dimasukkan menjadikan penceritaan tersebut lebih indah.

‘ Ada seorang keeling, Miaruzu namanya, ikut askar Melaka melanggar Haru. Ketika ia hendak buang air, bertemu dengan seekor kambing randuk, kerana takut, ia menyangka kambing itu askar Haru, ia lari tunggang-langgang. Perbuatan ini menggemparkan askar-askar Melaka, Miaruzul memberitahu:
“Kita bertemu Haru tua, kita hudap ia Zughul, kita zughul ia hudap”. Tetapi bila disiasat ternyatalah hanya seekot kambing randuk.  Peristiwa itu melucukan lalu dibuat pantun mellaui kata-kata Miaruzul itu
(Sejarah Melayu)
Humor ialah perbuatan yang menimbulkan kelucuan. Dalam Sejarah Melayu terdapat unsure-unsur humor yang diceritakan oleh pengarang. Humor mempunyai nilai estetika dan memberi keindahan kepada sesebuah karya agung. Dalam petikan diatas dinyatakan sebagai terdapat keindahan unsur humor kerana seorang keling itu dengan perasaan takut tersebut sehingga menganggap seekor kambing ranuk dibayangkan sebagai askar Haru sednagkan itu adalah jauh bezanya. Teknik humor yang digunakan pengarang mampu untuk memberikan nilai estetik kepada sesebuah karya agung itu sendiri.

2.4 Estetik Dalam Kebudayaan Melayu

Nilai estetika bukan sahaja dapat dilihat dari segi bahasa, pemikirannya semata-meta. Unsur-unsur adat istiadat Melayu yang diperlihatkan dalam sesebuah karya menjadikan karya tersebut lebih indah. Nilai keindahan Melayu merupakan sebuah nilai estetika dalam sesebuah karya. Dalam karya agung seperi Hikayat hang Tuah dan Sejarah Melayu banyak memasukkan kebudayaan dan adat istiadat Melayu serta diselitkan beberapa buah pantun bagi mengindahkan lagi sesebuah karya. Terdapat banyak peraturan yang berbentuk adat istiadat dalam Sejarah Melayu yang menimbulkan nilai estetikanya  dalam karya tersebut.

‘ Adat istiadat diraja yang disusun oleh Sultan Muhammad Syah mengandungi larangan kekuningan, hak memakai perhiasan emas, cara pemakaian ketika menghadap raja, paung putih untuk raja, paying kuning untuk anak raja, tatacara menjunjung duli, peratura perarakan bergajah menghantar dan menerima surat dan utusan, adapt mengurniakan gelaran, adapt raja menyambut hari raya, adapt raja bersiap-siap kerana menyamut sesuatu perayaan dan adapt menyambut malam 27 haribulan Ramadhan.
(Sejarah Melayu, hlm 56-61)

‘Sultan Mahmud Syah mengadakan adat mengurniakan usungan kepada Bendahara dan Laksamana.’
(Sejarah Melayu, hlm 140)

‘Sultan Alaudin Riayat Syah mengadakan hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri.’

( Sejarah Melayu, hlm 129)

                    Adat istiadat yang dinyatakan dalam Sejarah Melayu memberikan nilai estetik kepada penulisan karyanya. Adat istiadat Melayu yang diceritakan dalam Sejarah Melayu dengan pelbagai adat memberi nilai keindahan dalam kehidupan Melayu. Kehidupan Melayu yang memperjuangkan adat Melayu dalam setiap perkara yang dilakukan menunjukkan keindahan adat tersebut. Misalnya, dalam cara pemakaian sekalipun terdapat adatnya yang tersendiri.

‘Lada siapa dibangsalkan?
Rana saujana kerati
Pada siapa disesalkan?
Tuan juga empunya pekerti’
(Hikayat Raja-Raja Pasai)

Menurut pendeta Za’ba, pantun ialah karangan berangkap yang benar-benar asal ciptaan orang Melayu. Melalui pantun, mereka dapat meluahkan perasaan dengan perkataan yang lebih halus dan pantun mempunyai nilai estetiknya yang tersendiri. Berdasarkan teks –teks diatas, kebudayaan Melayu mampu untuk menimbulkan nilai sesebuah estetik dalam sesebuah karya agung itu sendiri. Nilai estetik dilihat dari pemakaian pantun dan enceritaan tentang adapt istiadat Melayu menjadikan karya tersebut lebih indah.

3.0 Penutup

            Demikianlah beberapa unsur estetika dalam bentuk kesenian teater tradisional Melayu yang suatu masa dahulu begitu mendominasi dalam kehidupan masyarakat. Karya-karya agung yang ditulis oleh pengarang-pengarang hebat menjadi sumber rujukan kepada masyarakat kerana adanya unsur estetik dalam penghasilan karya tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa estetika yang terkandung dalam karya agung inilah yang telah menarik juataan pembaca untuk terus mengkaji karya-karya agung.

            Estetika ialah ilmu yang membahaskan tentang keindahan dan kesenian. Bidang penelitiannya meliputi keindahan dan seni, nilai-nilai retorika, suasana hati dan lain-lain yang ada hubungan dengan nilai-nilai kecantikan. Keindahan atau estetik meliputi pelbagai aspek. Manusia yang benar-benar mengkaji dengan teliti akan dapat merasai keindahan dalam sesebuah karya sastera. Setiap keindahan yang dizahirkan melalui bahasa mampu menarik perhatian khalayak pembaca untuk terus menikmati karya tersebut. Sesungguhnya karya agung Melayu sememangnya kaya dengan nilai estetika dan keindahan yang tinggi.


BIBLIOGRAFI

Aminudin Mansor (2012). Estetika dalam Karya Sastera. Diperoleh pada April 17, 2013 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2012&dt=0129&sec=Sastera&pg=sa_02.htm

Gaya Bahasa Sejarah Melayu (1991). Diperoleh pada April 17, 2013 daripada http://profjawi.webs.com/versiRumi/gayabahasa.html

Harun Daud (1989). Sejarah Melayu:Satu Kajian Daripada Aspek Budaya.  Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Harleny Abd Arif (2010). Unsur Keindahan Bahasa dalam Teks Hikayat. Diperoleh pada     April 16, 2013 daripada http://jejakmihrabmimbar.wordpress.com/2010/02/19/869/

Hikayat Merong Mahawangsa (2009). Diperolah pada  April 20, 2013 daripada   http://themalaypress.blogspot.com/2009/07/manuskrip-hikayat-merong-mahawangsa.html

Karya Zaman Islam Kaya Nilai Estetika (2000). Diperoleh pada April 16, 2013 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2000&dt=1022&pub=Utusan_Malaysia&sec= Gaya_Hidup&pg=ls_05.htm

Mustafa Mohd Isa (1999). Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih. Selangor: Utusan Publication Sdn. Bhd.No comments:

Post a Comment